Đầu 0
011 lần
062 lần
081 lần
Đầu 1
111 lần
141 lần
181 lần
Đầu 2
251 lần
281 lần
Đầu 3
301 lần
312 lần
341 lần
351 lần
361 lần
372 lần
384 lần
392 lần
Đầu 4
401 lần
412 lần
423 lần
482 lần
Đầu 5
501 lần
515 lần
523 lần
545 lần
553 lần
562 lần
571 lần
592 lần
Đầu 6
611 lần
622 lần
631 lần
642 lần
652 lần
671 lần
681 lần
Đầu 7
712 lần
721 lần
761 lần
782 lần
Đầu 8
801 lần
814 lần
823 lần
831 lần
841 lần
861 lần
884 lần
891 lần
Đầu 9
961 lần
981 lần