10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
79 (17 lần) 42 (16 lần) 82 (15 lần) 94 (14 lần) 57 (13 lần)
74 (13 lần) 66 (13 lần) 35 (13 lần) 83 (12 lần) 91 (12 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
71 (4 lần) 62 (4 lần) 19 (4 lần) 24 (4 lần) 33 (4 lần)
58 (5 lần) 36 (5 lần) 23 (5 lần) 07 (5 lần) 72 (5 lần)
5 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
86 (18 ngày) 50 (17 ngày) 45 (17 ngày) 97 (17 ngày) 32 (10 ngày)