5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Về gần nhất
82 17 lần 18/05/2024
25 17 lần 20/05/2024
22 16 lần 20/05/2024
30 16 lần 16/05/2024
52 16 lần 20/05/2024