5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Về gần nhất
74 14 lần 05/02/2023
40 13 lần 31/01/2023
42 13 lần 02/02/2023
34 13 lần 04/02/2023
79 12 lần 05/02/2023