Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07/02/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-02-2023 4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần6 lần1 lần5 lần4 lần
06-02-2023 1 lần6 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
05-02-2023 1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
04-02-2023 3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
03-02-2023 0 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần
02-02-2023 5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
01-02-2023 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
31-01-2023 4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
30-01-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
29-01-2023 2 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
28-01-2023 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần
Tổng 25 lần34 lần28 lần30 lần26 lần19 lần32 lần33 lần32 lần38 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07-02-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-02-2023 1 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
06-02-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
05-02-2023 5 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần5 lần
04-02-2023 3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần1 lần3 lần4 lần5 lần0 lần
03-02-2023 1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
02-02-2023 4 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
01-02-2023 0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
31-01-2023 3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
30-01-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
29-01-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
28-01-2023 4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 30 lần32 lần21 lần20 lần46 lần27 lần30 lần25 lần30 lần36 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-02-2023 1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần6 lần1 lần
06-02-2023 1 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
05-02-2023 3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
04-02-2023 3 lần6 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
03-02-2023 6 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
02-02-2023 6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần
01-02-2023 1 lần7 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
31-01-2023 1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
30-01-2023 5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
29-01-2023 0 lần2 lần7 lần2 lần0 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần
28-01-2023 2 lần3 lần1 lần3 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 29 lần41 lần31 lần29 lần32 lần21 lần27 lần35 lần26 lần26 lần
Backtotop